Guvernul include „Impozitul pe autovehicule”

Reieşind din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016 – 2018, se prevede introducerea impozitului pe autovehicule în sistemul taxelor locale, cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul taxelor rutiere, scopul acestei măsuri fiind asigurarea autonomiei financiare şi bugetare a autorităţilor publice locale, maximizării eficienţei şi asigurării echităţii în alocarea resurselor, cu menţinerea disciplinei financiare.

În acest sens, în Codul fiscal se introduce un titlu nou, Titlul VI1 „Impozitul pe autovehicule”, cu acelaşi statut ca impozitul pe bunurile imobiliare.

Astfel, se propune ca impozitul pe autovehicule să fie aplicat analogic impozitului pe bunurile imobiliare.

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: a) proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova; b) locatarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – în cazul contractului de leasing financiar.

Obiect al impunerii vor constitui toate autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova, cu excepția autovehiculelor  pentru transportul în comun pe fir electric;  autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; autovehiculelor neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie cu condiția excluderii din evidența Registrului de stat al transporturilor;  autovehiculelor reutilate în sistem cu dirijare manuală, fapt confirmat în Registrul de stat al transporturilor; autovehiculelor luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosință invalizilor.

Baza impozabilă a impozitului pe autovehicule va rămîne aceeaşi, şi anume caracteristicile tehnice ale autovehiculului specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia (tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numărul de locuri, etc.).

Cotele impozitului pe autovehicule vor fi percepute la nivelul cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2015.

Totodată, se propune menţinerea facilităţilor fiscale pentru invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală, prin acordarea scutirilor la impozitul pe autovehicule.

De asemenea, se propune extinderea facilităților fiscale respective aferent organelor de protecţie socială a populaţiei – pentru autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosinţă invalizilor.

Facilitatea fiscală prevăzută la impozitul pe bunurile imobiliare, ce ţine de beneficierea unei reduceri cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat în cazul achitării de către contribuabili a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, urmează a fi extinsă şi pentru contribuabilii plătitori ai impozitului pe autovehicule.

Termenele limită de achitare a impozitului vor constitui 15 august şi 15 octombrie a anului în curs.

În cazul dobîndirii autovehiculului după 30 iunie a perioadei fiscale respective, termenul limită de achitare a impozitului va constitui 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Impozitul urmează a fi achitat la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I corespunzător locului de reşedinţă sau de înregistrare.

În partea ce ţine de furnizarea informaţiei, comunicăm că, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule va fi acelaşi ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice.

Plata impozitului pe autovehicule va fi efectuată prin intermediul avizului de plată expediat de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei pentru persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova. Avizul de plată al impozitului pe autovehicule va avea o formă analogică cu avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice.

Astfel, Serviciul de colectare al impozitelor şi taxelor locale al primăriei va expedia fiecărui subiect al impunerii aceeaşi formă standard a avizului de plată a impozitului calculat pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit. Iar în cazul autovehiculelor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Serviciul Fiscal de Stat, în baza datelor furnizate de Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor din Registrul de stat al transportatorului, va organiza ţinerea sistemului informațional privind fiecare obiect și subiect al impunerii „Autovehiculul fiscal”. Forma şi metodele de ţinere a sistemului informațional „Autovehiculului fiscal”, de eliberare a informaţiei pe care o conţine se stabilesc de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor exercita controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale vor executa implementarea impozitului pe autovehicule.

Strategia națională de descentralizare, aprobată prin Legea nr.68 din 5 aprilie 2015, în partea ce ține de componenta descentralizării financiare, pentru a atinge obiectivul specific trasat privind perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale, astfel încît să  se asigure autonomia financiară a APL, prevede consolidarea bazei de venituri proprii ale APL și a autonomiei de decizie asupra lor.

Aceasta urmărește revizuirea cadrului legal existent pentru a determina creșterea veniturilor proprii ale APL, pentru a stimula colectarea proprie și a întări autonomia locală, inclusiv identificarea și introducerea unor noi surse de venituri locale, unor cote suplimentare la cele existente sau învestirea cu dreptul de a oferi facilități fiscale locale.

Actualmente taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Conform prevederilor actuale ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, ca sursă a bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea servește taxa prenotată, fiind defalcate în bugetele respective 50% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, restul de 50% constituie sursă de formare a Fondului rutier.

Întru atingerea țintei trasate în Strategia națională de descentralizare, obiectivele politicii fiscale pe termen mediu (anii 2016-2018) prevăd ca taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova să fi exclusă din sistemul impozitelor și taxelor de stat, și trecerea acesteia la categoria taxelor locale, devenind sursă de venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi, respectiv, fiind exclusă din categoria surselor Fondului rutier. Aceasta va permite autorităților publice locale de nivelul întîi să beneficieze de mijloace pentru întreținerea drumurilor comunale și a străzilor (reparația și reconstrucția). Conform estimărilor (în condițiile mărimii existente a taxei), sumele taxei rutiere redirecționate pentru autoritățile publice locale de nivelul întîi pentru anul 2017 vor constitui –  346,1 mil.lei și, respectiv, 2018 – 366,2 mil.lei.

Reieșind din aceasta, se propun modificările respective la Legea fondului rutier nr.720-XII din 2 februarie 1996, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Hotărîrea Parlamentului nr.893–XIII din 26 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire și utilizarea fondului rutier.

Cotele impozitului pe autovehicule

Nr.

crt.

Obiectul impuneriiUnitatea de măsurăTaxa,

lei

 

 

1

Motocicletă cu capacitatea cilindrică

a motorului:

a) de pînă la 500 cm³ inclusivunitate300
b)de peste 500 cm³unitate600
 

 

 

 

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:
a) de pînă la 2000 cm³ inclusivcm³0,60
b) de la 2001 la 3000 cm³ inclusivcm³0,90
c) de la 3001 la 4000 cm³ inclusivcm³1,2
d) de la 4001 la 5000 cm³ inclusivcm³1,5
e) de peste 5001 cm³cm³1,8
3Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în

certificatul de înmatriculare

tonă270
 

 

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare

înscrisă în certificatul de înmatriculare:

a) de pînă la 20 t inclusivtonă225
b) de peste 20 tunitate4500
5Autoremorchere, tractoareunitate2250
 

 

 

 

 

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală:
a) pînă la 1,6 t inclusivunitate1200
b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusivunitate2250
c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusivunitate3000
d) de peste 10,0 tunitate4500
 

 

 

 

7

Autobuze cu capacitatea*:
a) de pînă la 11 locuriunitate2925
b) de la 12 la 17 locuri inclusivunitate3600
c) de la 18 la 24 locuri inclusivunitate4275
d) de la 25 la 40 locuri inclusivunitate4725
e) de peste 40 locuriunitate5400
* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.”.

Comments are closed.